16-17.10.2021 | moduł 1: ciało-umysł-świadomość

Większość z nas utożsamia się z umysłem i ciałem. Swój wpływ na ciało widzimy przede wszystkim w działaniach podejmowanych na poziomie fizycznym. Świadomość definiujemy zwykle jako przytomność, zdolność do percepcji (postrzegania poprzez zmysły) oraz zdolność do myślenia. Stawiamy tym samym znak równości pomiędzy świadomością i umysłem. Jeśli w taki sposób rozumiemy istotę swojego istnienia, nieuniknione jest, że w obliczu życiowych trudności albo choroby postrzegamy siebie jako ofiary zewnętrznych okoliczności. Gdy zaczynasz pojmować, że świadomość jest czymś znacznie szerszym niż umysł, otwierasz się na zupełnie nowe rozumienie sensu własnego istnienia i wszystkiego, czego doświadczasz. Zaczynasz dostrzegać, że nic nie dzieje się przypadkiem, a zdrowie i choroba są powiązane z tym, jak postrzegasz rzeczywistość i jak na nią reagujesz, a nie z działaniem czynników, które pozostają poza Twoim wpływem.
Podczas tego modułu:

 • zrozumiesz, że ciało-umysł-świadomość stanowią spójną całość – układ, w którym równolegle przebiega ten sam proces, choć na każdym z poziomów inaczej się manifestuje;
 • przekonasz się, że każda Twoja emocjonalna reakcja odciska w ciele swój niepowtarzalny ślad i poznasz biologiczne podłoże tych procesów;
 • zrozumiesz, że stan, który nazywamy chorobą nie jest wynikiem błędów natury, tylko specjalnym sensownym programem, który Twoje ciało uruchamia, by z bio-logiczną precyzją rozwiązać problemy, z którymi nie radzisz sobie emocjonalnie;
 • dowiesz się, jak możesz wykorzystać znajomość emocjonalnych kodów biologii do wprowadzenia konstruktywnych zmian w swoim życiu.
13-14.11.2021 | moduł 2: mapa poziomów świadomości

Nasze racjonalne umysły, które w kulturze Zachodu zwykliśmy traktować jako rodzaj wyroczni, przyjmują za niepodważalne, iż rzeczywistość skonstruowana jest z mających obiektywne cechy elementów, a ich poznanie jest możliwe dzięki racjonalnej inteligencji. Okazuje się, że rozbieżności w interpretowaniu przez różne osoby tzw. faktów nie zależą od ilości zgromadzonych na temat tych faktów informacji, ale od tego, w jakim kontekście informacje te zostaną umieszczone. Innymi słowy, zależą od tego, jakie tym informacjom nadamy znaczenie. System tego wartościowania jest ściśle powiązany z poziomem naszej jednostkowej świadomości. Wiedza o tym, że nasze postrzeganie siebie, świata i innych ludzi jest unikatowe i zależne od poziomu naszej świadomości rzuca nowe światło na rozumienie istoty problemów w relacjach intymnych, rodzinnych, czy zawodowych. Pomaga zrozumieć przyczyny konfliktów międzyludzkich i przeszkód stojących na drodze do ich rozwiązania.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz koncepcję Mapy Świadomości dr. Davida R. Hawkinsa,
 • poznasz podstawy Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa® Joli Toporowicz i zobaczysz bazowe różnice w doświadczaniu rzeczywistości na różnych poziomach świadomości,
 • nauczysz się rozróżniania charakterystycznych cech poszczególnych poziomów świadomości.
11-12.12.2021 | moduł 3: proces poznawczy i kanały percepcji

Trzeci moduł Akademii poświęcony będzie procesowi poznania i kanałom percepcji: sposobom postrzegania faktów, nadawania im znaczenia oraz interpretowania zebranych informacji. Zazwyczaj zakładamy, że wszyscy rozumiemy w podobny sposób znaczenie obiektów, zjawisk i sytuacji, które obserwujemy – bezwiednie przyjmujemy, że wszyscy podobnie postrzegamy to, co nazywamy rzeczywistością. Podczas wykładu dowiesz się, jak różnimy się między sobą w postrzeganiu
siebie i świata oraz sposobach nabywania wiedzy w zależności od możliwości, które posiadamy w swoim wrodzonym potencjale. Podczas zajęć praktycznych będziesz miał/a okazję poczuć i zrozumieć wewnętrzny świat osób różniących się od ciebie sposobem poznawania rzeczywistości. Dzięki temu zyskasz zupełnie nowy punkt widzenia na sytuacje, w których trudno Ci dojść do porozumienia z innymi ludźmi w kwestiach, które Tobie wydają się oczywiste.
Podczas tego modułu:

 • poznasz różnice pomiędzy racjonalnym sposobem poznania oraz poznaniem opartym na intuicji i nielinearnym porządku,
 • nauczysz się rozróżniać poznanie uczuciowe od intuicyjnego,
 • zrobisz pierwszy krok w kierunku doświadczenia poziomów świadomości w sposobie postrzegania rzeczywistości i jej rozumienia.
15-16.01.2022 | moduł 4: „Ja”: kim jestem?, sposoby identyfikacji

W rozwoju osobistym i duchowym pojęcie ego używane jest mało precyzyjnie. Najczęściej przedstawia się je jako coś całkowicie niepotrzebnego, uniemożliwiającego duchowy postęp, czyli przeszkodę, którą należy jak najszybciej usunąć ze ścieżki duchowego rozwoju. Traktowanie własnej tożsamości jako zbędnego balastu, nieadekwatne do realiów życia, potrafi uczynić więcej szkody niż pożytku wielu duchowym adeptom. Podczas tego modułu zaprosimy Cię do przyjrzenia się naturze naszego „ja” oraz sposobom, w jaki nawykowo o sobie myślimy. Wierzymy, że połączenie wiedzy na temat świadomości z praktycznymi ćwiczeniami, podczas których spróbujesz sprecyzować poczucie własnego „ja”, pozwoli ci doświadczyć szacunku dla siebie jako jednostkowej jaźni, będącej częścią nieograniczonego pola świadomości. Pokażemy Ci związek pomiędzy sposobem określania siebie a jakością doświadczanego życia. W praktycznej części zajęć będziesz mógł poczuć różnice pomiędzy identyfikacją zewnętrzną, czyli tym, co o sobie myślisz i wewnętrzną, czyli tym, jak siebie czujesz.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz znaczenie swojej tożsamości w kontekście idei nielokalnej świadomości,
 • poznasz różnice w sposobach określania samego siebie i ich konsekwencje dla jakości Twego życia,
 • poznasz różnice w potencjale poszerzania świadomości przy zewnętrznym i wewnętrznym sposobie określania swojego „ja”,
 • zrozumiesz znaczenie dbałości o stopień dostrojenia „ja” do uniwersalnych wartości,
 • poczujesz różnicę pomiędzy doświadczaniem z poziomu ego a kontaktem z intuicją.
19-20.02.2022 | moduł 5: natura emocji i uczuć

Sferę emocji i uczuć traktuje się w naszej kulturze po macoszemu i postrzega się ją raczej jako przeszkodę niż wartość, o którą należy dbać. Dotyczy to zwłaszcza środowisk, w których wartość, jaką jest proste i piękne człowieczeństwo została zastąpiona bezwzględnym pościgiem za zewnętrznymi korzyściami. Konsumpcyjny trend osiągania coraz bardziej wyrafinowanych celów i eliminowania tego, co w nas po ludzku proste i przypisane naszej naturze, odcisnął swoje piętno także na obszarze rozwoju osobistego i duchowego. Podczas piątego modułu Akademii chcemy Cię zaprosić do zrobienia ważnego kroku w kierunku odzyskania przez Ciebie kontaktu ze sferą Twoich emocji uczuć.
Pokażemy Ci wartość dostępu do wrażliwości i zdolności do kochania, jako bramy do przekraczania poziomów świadomości. Zrozumiesz, jak ważny jest dostęp do biologicznych emocji, które są źródłem naszej energii życiowej i zaangażowania w to, co przynosi życie. Zobaczysz jak umiejętność odróżniania myślenia o sobie od odczuwania siebie wpływa na jakość naszego życia. Przedstawimy w teorii i praktyce różnice w doświadczaniu uczuć na różnych poziomach świadomości. Pokażemy jak istotne jest, by mieć szacunek do żywej części nas samych i respekt wobec ciemnej strony, która może być źródłem destrukcji, jeśli ją unieważniamy.
Podczas tego modułu:

 • nauczysz się odróżniać sferę biologicznych emocji od uczuć wyższych oraz mechanizmy obronne od reakcji uczuciowych adekwatnych do sytuacji
 • dowiesz się na czym polega harmonia w sferze emocjonalności i uczuciowości,
 • zrozumiesz czym uwarunkowane są różnice w przeżywaniu uczuć na różnych poziomach świadomości,
 • poznasz proste narzędzia identyfikacji uczuć i nauczysz się respektu do emocji,
 • poznasz podstawy uwalniania uczuć i sublimacji biologicznych instynktów.
26-27.03.2022 | moduł 6: emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości

Fundamentem do pracy z uwalnianiem emocji zarówno we własnym, indywidualnym zakresie, jak i w pracy z klientami jest rozumienie różnic w doświadczaniu emocji i uczuć na różnych poziomach świadomości. Przedstawimy wiele przykładów, które pomogą Ci poczuć te różnice oraz zrozumieć jaki związek ma potencjał poziomu świadomości z pojawianiem się w naszym życiu uciążliwych problemów oraz stanem naszego zdrowia. Trwałe uzdrowienie może pojawić się wtedy, gdy potrafimy umiejętnie oszacować indywidualny poziom świadomości i wybrać adekwatne metody pracy z emocjami i uczuciami z szacunkiem dla możliwości i ograniczeń wynikających z potencjału tego poziomu. Podstawą tych zajęć jest starannie opracowana teoria połączona z zajęciami praktycznymi, skomponowanymi tak, byś mogła/mógł doświadczyć własnych blokad i zdiagnozować ich przyczyny. Dowiesz się jak rozpoznawać potencjał do ich usuwania oraz jakich narzędzi użyć, by przetransformować system wartości, który znajduje u ich źródła, aby w Twoim życiu mogła pojawić się harmonia, czy powrót do zdrowia. Zaprosimy cię do eksplorowania możliwości i ograniczeń różnych poziomów świadomości i przedstawimy jak dobierać adekwatne do tych poziomów narzędzia do pracy z uwalnianiem mechanizmów obronnych, kojeniem emocjonalnych ran oraz uczeniem się respektu wobec siły biologicznych instynktów.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz na konkretnych przykładach różnice w doświadczaniu emocji i uczuć na różnych poziomach świadomości,
 • zdobędziesz podstawowe narzędzia do diagnozowania poziomu świadomości, z którego pochodzi emocjonalna i uczuciowa reakcja na rzeczywistość,
 • nauczysz się podstaw diagnozy i pracy z emocjami z perspektywy własnego problemu,
 • przymierzysz się do doświadczenia przestrzeni bezwarunkowej akceptacji.
9-10.04.2022 | moduł 7: podstawy uwalniania emocji

W dominujących dziś trendach w rozwoju duchowym uwalnianie emocji jest traktowane jako narzędzie do pozbycia się nieprzyjemnych i niewygodnych uczuć. Po trzech modułach traktujących o naturze i wartości naszej emocjonalnej wrażliwości oraz o energii życiowej czerpanej z biologicznych instynktów masz już wiedzę i własne doświadczenia w tym zakresie. Wiesz już, że nie chodzi o to, by pozbyć się uczuć, których nie lubisz. Masz też świadomość, że akceptacja siebie z całym spektrum swojego potencjału jest bramą prowadzącą do wewnętrznej równowagi. Równowagi, w której przyzwalanie na przepływ życia w postaci emocji i uczuć, konstruktywne ich wykorzystanie do podejmowanych decyzji, szacunek do ich natury i potrzeby ekspresji daje Ci poczucie sensu i wpływu na jakość życia. W tym miejscu zaprosimy Cię do zrobienia kolejnego kroku: doświadczenia poziomu bezwarunkowej akceptacji, na którym uczymy się przyjmować totalnie wszystko. Przyjmując i akceptując to, co było wcześniej niechciane, czy wręcz wykluczone, wracamy do równowagi, do poczucia godności, lekkości i uczymy się respektu wobec ciemnej strony. Łącząc wiedzę o etapach uwalniania emocji z doświadczeniem bezwarunkowej akceptacji poznasz drogę prowadzącą do przekraczania poziomów świadomości.
Podczas tego modułu:

 • poznasz podstawowe etapy uwalniania emocji,
 • przymierzysz się do namierzenia korzyści, które odnosisz z utrzymywania w swoim doświadczeniu niechcianych uczuć,
 • poznasz podstawy treningu obecności i identyfikacji w ciele doznań towarzyszących emocjom i uczuciom,
 • przymierzysz się do treningu totalnej (bezwarunkowej) akceptacji,
 • będziesz miał/a okazję przekroczyć swój dominujący poziom świadomości.
21-22.05.2022 | moduł 8: natura konfliktu

Żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości, ograniczeni naszą biologiczną formą. Świat, którego doświadczamy jest światem materii, energii, zmysłowości i uczuciowości. Życie jest w zdecydowanej większości obszarów naszej aktywności doświadczane jako wydatek energetyczny. Jednym z najważniejszych źródeł generowania biologicznej energii są konflikty. Przejawiają się w takich aspektach naszego życia jak: zdobywanie, rywalizacja, ekspansja, obrona własnych granic, ochrona potomstwa itp. Podczas zajęć zaprosimy Cię do spojrzenia na konflikt z perspektywy praw fizyki (energia do biologicznego życia oparta jest na konflikcie) oraz z perspektywy rozwoju świadomości (konflikt jest informacją o tym, że w przepływie naszego życia powstała przeszkoda i potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, nawyków i przekonań, które są bazą do naszej interpretacji rzeczywistości). Zrozumiesz, że konflikt jest zaproszeniem do wyjścia z wygodnego status quo i rozwijania świadomości. Podjęcie wysiłku prowadzącego do rozwiązania konfliktu otwiera drzwi do zmiany poziomu świadomości. Dzięki konfliktowi możemy zweryfikować stare, wygodne przyzwyczajenia, by zacząć doświadczać życia o nowej, nieznanej nam wcześniej jakości.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz naturę i sens konfliktu z perspektywy biologicznej i energetycznej,
 • zrozumiesz wartość konfliktu w procesie rozwoju świadomości,               
 • poznasz potencjał do rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach świadomości,
 • nauczysz się sięgać poza egocentryczne korzyści w rozwoju osobistym i duchowym.
11-12.06.2022 | moduł 9: kody biologii; konflikty biologiczne związane z przetrwaniem cz.1

Dziewiąty moduł rozpocznie cykl zajęć, podczas których będziemy uczyć się rozumienia języka biologicznego kodowania na przykładach wybranych chorób. Tematyka zajęć została skomponowana w starannie przemyślany sposób. Zaczniemy od eksplorowania zagadnień dotyczących najbardziej elementarnych ludzkich potrzeb związanych z przetrwaniem, zakończymy analizą biologicznych konfliktów powiązanych z najbardziej wysublimowaną sferą naszych potrzeb – kontaktami społecznymi. Podczas pierwszego modułu w tym cyklu zobaczysz, jak tkanki pochodzące z najstarszego listka zarodkowego, endodermy, reagują na nasze emocjonalne rozterki związane z doświadczaniem sytuacji, których wspólnym mianownikiem jest odczucie: „Z tym lub bez tego nie da się żyć”. Konflikty biologiczne z tej grupy cechuje szczególnie duży ładunek emocjonalny, ponieważ są doświadczane jako brak czegoś istotnego dla przetrwania lub brak możliwości przetrwania z powodu obecności w naszym życiu czegoś/kogoś niezwykle uciążliwego. Ponieważ jest to temat bardzo obszerny, został podzielony na dwie części.
Podczas tego modułu:

 • poznasz treści biologicznych konfliktów przekładających się na wybrane choroby układu pokarmowego oraz układu oddechowego,
 • dowiesz się, jakie zaburzenia nastroju i choroby psychiczne mogą być skutkiem połączenia (konstelacji) konfliktów z tej grupy,
 • nauczysz się podstaw pracy z konfliktami: poznasz sposoby ich diagnozy oraz metody szukania drogi do ich rozwiązania na własnych przykładach.
9-10.07.2022 | moduł 10: kody biologii; konflikty biologiczne związane z przetrwaniem – cz.2, konflikty związane z ochroną i poczuciem integralności oraz konflikty gniazda

Podczas pierwszej części tego modułu kontynuowany będzie poprzedni temat dotyczący konfliktów związanych z przetrwaniem. Druga część wykładu będzie poświęcona konfliktom, których bio- logiczne rozwiązanie pojawia się w tkankach wywodzących się z listka zarodkowego zwanego starą mezodermą. Możemy je podzielić na trzy grupy: konflikty powiązane z potrzebą ochrony w sytuacjach, gdy czujemy się atakowani, konflikty odczuwane jako naruszenie naszej integralności rozumianej jako osobista godność, dobre imię, reputacja oraz tzw. konflikty gniazda manifestujące się w postaci chorób gruczołu piersiowego.
Podczas tych zajęć:

 • dowiesz się, jakie emocjonalne problemy znajdują swoje bio-logiczne rozwiązanie w postaci chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego i niektórych narządów układu rozrodczego,
 • poznasz emocjonalne przyczyny chorób skóry takich jak trądzik, czerniak,
 • dowiesz się jakie konflikty biologiczne leżą u podłoża chorób gruczołów piersiowych,
 • poznasz objawy tzw. konstelacji konfliktów powiązanych ze starą mezodermą, które manifestują się w postaci charakterystycznych zaburzeń nastroju lub chorób psychicznych,
 • nauczysz się kontynuować i pogłębiać podstawy pracy z konfliktami na własnych przykładach.
10-11.09.2022 | moduł 11: kody biologii; konflikty biologiczne związane z poczuciem własnej wartości – cz.1

Tkanki i narządy, w których ciało szuka rozwiązań dla naszych problemów związanych z poczuciem wartości pochodzą z listka zarodkowego zwanego nową mezodermą. Ich lista jest na tyle długa, że
konflikty biologiczne, w których spadek samooceny odgrywa istotną rolę będziemy analizować przez dwa kolejne moduły. We wszystkich tych przypadkach temat poczucia wartości pojawia się zawsze, ale bywa, że na pierwszym planie dominują zupełnie inne odczucia. To, w którym narządzie pojawią się zmiany zależy od wielu, czasem bardzo subtelnych szczegółów naszej emocjonalnej reakcji na traumatyczne dla nas wydarzenie. W tej części naszych zajęć poczucie wartości będzie w biologicznych konfliktach bardzo mocno wyeksponowane.
Podczas tego modułu:

 • poznasz treści konfliktów biologicznych, które znajdują swoje bio-logiczne rozwiązanie w chorobach układu ruchu, poznasz symbolikę wybranych elementów układu ruchu,
 • dowiesz się, jakie emocjonalne traumy leżą u podłoża chorób jajników i jąder,
 • pogłębisz umiejętność stawiania diagnozy w powstawaniu konfliktu oraz przećwiczysz wybór metod ich rozwiązywania,
 • będziesz mieć okazję do przyjrzenia się własnym konfliktom.
15-16.10.2022 | moduł 12: kody biologii; konflikty biologiczne związane z poczuciem własnej wartości – cz.2

Podczas tego modułu będziemy kontynuować temat konfliktów biologicznych powiązanych z własnym poczuciem wartości, choć w przypadku chorób tu omawianych nie będzie ono dominowało w krajobrazach naszych emocjonalnych doświadczeń aż tak wyraźnie, jak miało to miejsce w przypadku chorób układu ruchu. Po raz kolejny przekonasz się, jak precyzyjnie działa biologia Twojego ciała w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dla problemów, z którymi nie umiesz sobie poradzić na poziomie swojej psychiki.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz biologiczne niezmienniki, czyli emocjonalne wzory biologicznych konfliktów zapisywanych w tkankach układów: krwiotwórczego, krwionośnego i limfatycznego,
 • dowiesz się jak mogą manifestować się zaburzenia nastroju i choroby psychiczne w przypadku konstelacji konfliktów manifestujących się w tkankach pochodzących z nowej mezodermy,
 • pogłębisz podstawy pracy z konfliktami: spróbujesz własnych sił w diagnozie i doborze metod w pracy z konfliktem z uwzględnieniem własnych zasobów i ograniczeń.
12-13.11.2022 | moduł 13: kody biologii; konflikty biologiczne związane z relacjami społecznymi i komunikacją ze światem – cz.1

Z najmłodszego ewolucyjnie listka zarodkowego, ektodermy, pochodzą tkanki związane z kontaktem i przekazywaniem informacji, dlatego konfliktom, które są tu rozwiązywane zgodnie z logiką biologii, zawsze towarzyszy cierpienie z powodu rozłąki, separacji lub jego przeciwieństwo – cierpienie z powodu niechcianego, niepożądanego kontaktu. Podobnie, jak w przypadku związanej z poczuciem wartości nowej mezodermy, lista ektodermalnych tkanek i narządów jest na tyle długa, że będziemy ja  eksplorować podczas dwóch kolejnych modułów. W tej części zajmiemy się bardzo szeroko rozpowszechnionymi dziś alergiami, wybranymi chorobami skóry i wybranymi chorobami układu nerwowego. Precyzja bio-logicznych rozwiązań dla naszych emocjonalnych perturbacji jest doskonała i nieomylna. Przekonasz się, że ciało nigdy nie kłamie. Zawsze dokładnie pokazuje istotę twojego cierpienia, nawet jeśli Ty, świadomie lub nieświadomie, zablokowałeś swój dostęp do detali związanych z przeżytą traumą.
Podczas tego modułu:

 • poznasz emocjonalne podłoże alergii i wybranych chorób skóry,
 • zrozumiesz istotę biologicznych konfliktów leżących u podłoża chorób układu nerwowego, takich jak stwardnienie rozsiane, migreny, udar mózgu, borelioza,
 • nabędziesz doświadczenia w pogłębianiu pracy z konfliktami z uwzględnieniem poziomów świadomości.
10-11.12.2022 | moduł 14: kody biologii; konflikty biologiczne związane z relacjami społecznymi i komunikacją ze światem – cz.2

To już ostatni moduł poświęcony biologicznemu kodowaniu. Ostatni, ale niezwykle ważny, ponieważ poznasz biologiczne konflikty dotykające bardzo specyficznych stref w mózgu zwanych strefami płci/posiadania. W strefach tych znajdują się przekaźniki sterujące tkankami i narządami powiązanymi bardzo ściśle z konfliktami w relacjach, często z osobami nam bliskimi. Kłótnie, spory, krytyka, obawa przed tym, co ludzie powiedzą, zagrożenie utratą czegoś, co uważasz za swoją własność, poczucie tożsamości, stawianie granic to tylko niektóre z konfliktów, które zostaną podczas tych zajęć omówione. Może się zdarzyć, że będziesz musiał/a zmierzyć się z wieloma swoimi bieżącymi lub dawnymi, ale wciąż nieuzdrowionymi emocjonalnymi ranami.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz treści biologicznych konfliktów leżących u podłoża chorób oskrzeli, krtani, naczyń wieńcowych, żołądka, dróg żółciowych i trzustkowych, nabłonka odbytu oraz dróg moczowych,
 • dowiesz się jak manifestują się zaburzenia nastroju i choroby psychiczne, kiedy tworzy się tzw. konstelacja konfliktów przynależnych do tej grupy,
 • nauczysz się definiowania sposobów pracy z konfliktami na bazie pracy z emocjami, uczuciami i przekonaniami, doświadczysz jakości współodczucia.
14-15.01.2023 | moduł 15: zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości

Na tym etapie nauki i praktyki w Akademii masz już dużą wiedzę i osobiste doświadczenie dotyczące poziomów świadomości. Zapewne nie tylko rozumiesz, ale też już coraz lepiej czujesz na czym polegają różnice w naszym doświadczaniu siebie, innych, świata wynikające z potencjału każdego z tych poziomów. Czas na przyjrzenie się temu, jak potencjał poziomu świadomości determinuje nasze podejście do zdrowia i choroby. Wśród adeptów wiedzy na temat biologicznego kodowania jest wielu, którzy uważają, że samo uświadomienie sobie biologicznego konfliktu (powiązanie emocjonalnych przyczyn choroby z jej objawami) jest wystarczające do uzdrowienia. Musisz wiedzieć, że nawet jeśli takie wyzdrowienie się pojawi, będzie tymczasowe. Warunkiem koniecznym do trwałej zmiany jest poznanie i przetransformowanie programu naszego reagowania w sytuacjach, które są źródłem naszego dyskomfortu. Wiedza o potencjale poszczególnych poziomów świadomości pomoże Ci zrozumieć dlaczego w każdym przypadku sposób rozwiązywania biologicznego konfliktu musi być ściśle dopasowany do naszego indywidualnego potencjału.
Podczas tego modułu:

 • zrozumiesz na czym polegają różnice w podejściu do zdrowia pomiędzy „ja” rozmytym, egocentrycznym i dojrzałym,
 • dowiesz się jak „ja” rozmyte, egocentryczne i dojrzałe radzą sobie w obliczu chorób od lekkich, po te, które zagrażają życiu,
 • zrozumiesz na czym polega praca z biologicznymi konfliktami w przypadku „ja” rozmytego, egocentrycznego i dojrzałego,
 • nauczysz się rozpoznawać poziom świadomości, z którego pochodzi przyczyna konfliktu, zrobisz pierwszy krok w kierunku przekraczania poziomu świadomości.
18-19.02.2023 | moduł 16: rodzaje relacji, koluzje - rodzaje uwikłań w relacjach

Relacje to jeden z najtrudniejszych aspektów życia człowieka, głównie dlatego, że edukacja w tym zakresie praktycznie w naszej kulturze nie istnieje. Wchodzimy w dorosłe życie z wyobrażeniami konstruowanymi na bazie relacji w rodzinie albo z życzeniowym wyobrażeniem, że trafią się na naszej drodze ludzie, z którymi będziemy szczęśliwi i spełnieni. Idziemy przez życie po omacku, wiedzeni nieświadomymi mechanizmami, powtarzając nabyte w dzieciństwie schematy. Podczas zajęć w ramach modułu poświęconego relacjom przedstawimy Ci podstawową wiedzę na temat rodzajów relacji i ich naturalnego porządku. Zrozumiesz, co musimy wziąć pod uwagę, żeby zyskać szansę na konstruktywne partnerstwo, rodzicielstwo, przyjaźń i współpracę. Poznasz nieświadome przyczyny uporczywych problemów w bliskich relacjach. Ujrzenie realnych powodów uwikłań pozwoli Ci zrozumieć prawdziwą naturę konfliktów w związkach, i uświadomić sobie dlaczego nie da się rozwiązać ich racjonalnie. Podczas zajęć warsztatowych będziesz miał/a możliwość namierzenia schematu własnych uwikłań, co w znaczący sposób zmieni Twoje rozumienie przyczyn wchodzenia w trudne relacje i pokaże ci możliwości rozwiązywania problemów w uwikłaniach.
Podczas tego modułu:

 • zdobędziesz wiedzę na temat zasad budowania satysfakcjonujących relacji w podstawowych obszarach życia,
 • poznasz nieświadome przyczyny wchodzenia w trudne relacje i uwikłania,
 • zdiagnozujesz swoje własne źródła kłopotów w relacjach,
 • zrozumiesz zależność pomiędzy potencjałem poziomu świadomości, a możliwością rozwijania relacji oraz ryzykiem ich destrukcji.
18-19.03.2023 | moduł 17: przekonania w perspektywie poziomów świadomości

Przekonania to kolejny obszar, którego rozumienie jest niezbędne do tego, by na drodze do wewnętrznej harmonii i cieszenia się dobrym zdrowiem zamanifestowały się postępy. Jesteśmy przywiązani do wyobrażenia, że nasze przekonania są kreacją naszej osobistej inteligencji i mądrości. Gdy z uważnością przyjrzymy się treści różnych ludzkich przekonań, dostrzeżemy w naszym otoczeniu tych, którzy interpretują swoje doświadczenia w sposób znacząco odbiegający od naszych poglądów, jak i tych, którzy mają przekonania takie same, czy wręcz identyczne jak nasze. Zrozumienie źródeł naszych przekonań jest jednym z najważniejszych zadań na ścieżce rozwijania świadomości. Podczas wykładu przypomnisz sobie najważniejsze cechy poziomów świadomości i przyjrzysz się przekonaniom powstającym w polu każdego z nich. Zobaczysz wiele przykładów z różnych obszarów życia, które pomogą Ci zrozumieć, że przekonania nie są niczym osobistym, lecz przynależą do potencjału danego poziomu świadomości. To, które z nich staną się fundamentem naszej interpretacji rzeczywistości, zależy od naszego dostrojenia się do określonego pola świadomości. Podczas zajęć warsztatowych będziesz mogła/mógł przyjrzeć się swoim przekonaniom. Wspólnie spróbujemy zidentyfikować pole świadomości, z którego pochodzą.
Podczas tych zajęć:

 • zrozumiesz, skąd biorą się przekonania i spojrzysz z nowego punktu widzenia na swoje przywiązanie do przekonań, które do tej pory uważałaś/eś za własne
 • poznasz podstawowe cechy przekonań i na bazie tej wiedzy nauczysz się identyfikować poziom świadomości, z którego pochodzą,
 • poznasz podstawowe narzędzia do pracy z przekonaniami oparte na zaufaniu do siebie.
15-16.04.2023 | moduł 18: rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie; diagnoza

W większości bezwiednie zakładamy, że wszyscy w podobny sposób postrzegamy to, co dzieje się wokół nas, dlatego spodziewamy się, że inni będą w danej sytuacji reagowali podobnie, jak my. Przy uważniejszej obserwacji dostrzegamy jednak, że nasz sposób doświadczania rzeczywistości i reagowania na nią może być dla innych ludzi kompletnie niezrozumiały. Różnimy się między sobą istotnie w interpretacjach i sposobach działania w odpowiedzi na to, co moglibyśmy nazwać faktami, ponieważ mamy różne systemy wartości wynikające z poziomu świadomości i odmienne sposoby postrzegania (intelekt, czucie, intuicja). Podczas tego modułu przedstawimy Ci charakterystyczne cechy różnych sposobów rezonowania z tym, co obserwujemy w życiu. Pokażemy jak w praktyce wygląda różnica pomiędzy racjonalnym rozumieniem sytuacji, egocentrycznym współczuciem i pozaegocentrycznym współodczuciem. Zaprosimy cię do przyjrzenia się różnicom pomiędzy tymi z pozoru podobnymi reakcjami. Zobaczysz, że są powiązane z różnymi poziomami świadomości i, tym samym, z różnymi sposobami doświadczania rzeczywistości. Podczas zajęć warsztatowych doświadczysz tych różnic w praktyce.
Podczas tego modułu:

 • poznasz różnice w doświadczaniu rozumienia, współczucia, empatii i współodczucia,
 • poznasz jakość doświadczania różnych poziomów świadomości,
 • poznasz podstawy treningu wchodzenia w poziom pozaegocentryczny i zaufania do intuicji.
20-21.05.2023 | moduł 19: historia życia, ród, karma

Przedostatnie spotkanie z nową wiedzą w ramach Akademii Poznania to krótka podróż do głębokich korzeni naszej tożsamości połączona z próbą odnalezienia źródeł pochodzenia naszych pasji, upodobań do określonych rejonów świata, okresów w historii oraz zrozumienia powtarzających się w naszym życiu zdarzeń. Zapraszamy Cię w tę podróż, by pokazać Ci wielowymiarowość wszystkiego, czego w swoim życiu doświadczamy, począwszy od potencjału, który możemy rozwijać, poprzez zwyczajne proste upodobania, do poczucia celu i sensu życia. Chcemy zainspirować cię do szukania w takiej szerokiej perspektywie źródeł tego, co pojawia się jako życiowe problemy i potrzebuje naszego zrozumienia i przewartościowania. Umiejętność szukania kluczowych informacji w naszej historii karmicznej i rodowej oraz w doświadczeniach naszego dzieciństwa otwiera drzwi do zrozumienia swojego życia w szerokim, wielowymiarowym kontekście. Wierzymy, że możliwość ujrzenia tak szerokiego obrazu pomaga w znaczący sposób w zdystansowaniu się od przywiązania do linearnego, przyczynowo-skutkowego postrzegania zdarzeń i przyczynia się do zrozumienia celu naszej egzystencji.
Podczas tych zajęć:

 • poznasz sposoby rozróżniania informacji pochodzących z historii życia, rodu i karmy,
 • nauczysz się jak szukać istotnych źródeł powtarzających się w życiu scenariuszy,                                                                                                                             
 • masz szansę na poznanie przesłania swojego życia,                                                           
 • masz szansę na doświadczenie skutków uwolnienia informacji pochodzącej z historii karmicznej lub rodowej.
17-18.06.2023 moduł 20: studium przypadku – konsultacja, praca

Podczas czterech ostatnich spotkań w Akademii doświadczysz praktycznego, kompleksowego wykorzystania wiedzy, którą zdobyłaś/eś podczas naszej wspólnej podróży. Osoby chętne do indywidualnej pracy podczas tych zajęć poprosimy wcześniej o wypełnienie specjalistycznych ankiet. Każdy ochotnik, na forum grupy, przejdzie przez kolejne etapy własnej pracy z problemem przedstawionym w ankiecie. Pierwszy etap – diagnoza i wyłonienie przyczyny – to konsultacja, podczas której informacje historii życia, okresu zwanego projektem-celem oraz historii rodowej zostaną przeanalizowane pod kątem ich związków ze zgłoszonym problemem. Drugi etap to krok w kierunku rozwiązania problemu. Podczas spotkania będziemy szukać skutecznej drogi uwolnienia jego przyczyn w temacie emocji, uczuć, przekonań oraz przekraczania poziomów świadomości.

15-16.07.2023 | moduł 21: studium przypadku – konsultacja, praca

Podczas czterech ostatnich spotkań w Akademii doświadczysz praktycznego, kompleksowego wykorzystania wiedzy, którą zdobyłaś/eś podczas naszej wspólnej podróży. Osoby chętne do indywidualnej pracy podczas tych zajęć poprosimy wcześniej o wypełnienie specjalistycznych ankiet. Każdy ochotnik, na forum grupy, przejdzie przez kolejne etapy własnej pracy z problemem przedstawionym w ankiecie. Pierwszy etap – diagnoza i wyłonienie przyczyny – to konsultacja, podczas której informacje historii życia, okresu zwanego projektem-celem oraz historii rodowej zostaną przeanalizowane pod kątem ich związków ze zgłoszonym problemem. Drugi etap to krok w kierunku rozwiązania problemu. Podczas spotkania będziemy szukać skutecznej drogi uwolnienia jego przyczyn w temacie emocji, uczuć, przekonań oraz przekraczania poziomów świadomości.

16-17.09.2023 | moduł 22: studium przypadku – konsultacja, praca

Podczas czterech ostatnich spotkań w Akademii doświadczysz praktycznego, kompleksowego wykorzystania wiedzy, którą zdobyłaś/eś podczas naszej wspólnej podróży. Osoby chętne do indywidualnej pracy podczas tych zajęć poprosimy wcześniej o wypełnienie specjalistycznych ankiet. Każdy ochotnik, na forum grupy, przejdzie przez kolejne etapy własnej pracy z problemem przedstawionym w ankiecie. Pierwszy etap – diagnoza i wyłonienie przyczyny – to konsultacja, podczas której informacje historii życia, okresu zwanego projektem-celem oraz historii rodowej zostaną przeanalizowane pod kątem ich związków ze zgłoszonym problemem. Drugi etap to krok w kierunku rozwiązania problemu. Podczas spotkania będziemy szukać skutecznej drogi uwolnienia jego przyczyn w temacie emocji, uczuć, przekonań oraz przekraczania poziomów świadomości.

21-22.10.2023 | moduł 23: studium przypadku – konsultacja, praca

Podczas czterech ostatnich spotkań w Akademii doświadczysz praktycznego, kompleksowego wykorzystania wiedzy, którą zdobyłaś/eś podczas naszej wspólnej podróży. Osoby chętne do indywidualnej pracy podczas tych zajęć poprosimy wcześniej o wypełnienie specjalistycznych ankiet. Każdy ochotnik, na forum grupy, przejdzie przez kolejne etapy własnej pracy z problemem przedstawionym w ankiecie. Pierwszy etap – diagnoza i wyłonienie przyczyny – to konsultacja, podczas której informacje historii życia, okresu zwanego projektem-celem oraz historii rodowej zostaną przeanalizowane pod kątem ich związków ze zgłoszonym problemem. Drugi etap to krok w kierunku rozwiązania problemu. Podczas spotkania będziemy szukać skutecznej drogi uwolnienia jego przyczyn w temacie emocji, uczuć, przekonań oraz przekraczania poziomów świadomości.

17-19.11.2023 | Moduł 24: zakończenie

Spotkanie wyjazdowe – uroczyste zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Człowiek to ciało, umysł, serce i duch. Te z pozoru odrębne obszary są w praktyce ściśle ze sobą powiązane. Kultura Zachodu wyspecjalizowała się w osobnej dbałości o każdy z tych elementów.  Zdrowiem zajmuje się medycyna akademicka, traktując ciało podobnie do maszyny, którą można naprawić skupiając się na konkretnej dolegliwości. Leczenie objawowe stało się najwyższą wartością. Kondycją zajmuje się strefa fitness i siłownie tworzące grunt do rzeźbienia idealnych sylwetek. Racjonalny umysł trenowany jest wieloma technikami i stawiany na czele priorytetów, zaś emocje i uczucia to obszar, którym trzeba skutecznie zarządzać albo się od nich uwolnić. Duchowość to najczęściej sfera oderwana od codzienności traktowana świątecznie albo jako źródło niezwykłych doznań. 

Straciliśmy z pola widzenia szeroki kontekst, w którym wszystkie składowe naszego wyposażenia  współgrają ze sobą, będąc od siebie współzależne. Piękno i prostota tej współzależności, jeśli się jej przyjrzymy, tworzy perspektywę, dzięki której nasza jakość życia ma szansę stać się obfita w proste wartości, zdrowie i radość życia, dostrajając się do odczuwanego przez każdego człowieka porządku Życia.

Akademia Poznania jest propozycją, która łączy podstawową wiedzę medyczną i psychologiczną z odkryciami naukowymi nowego paradygmatu. Wzbogacona o kontekst poziomów świadomości pokazuje piękną zależność pomiędzy ciałem, sercem, umysłem i duchowością. Pozwala zobaczyć i doświadczyć wielowymiarowości naszego życia i nabywać umiejętności intuicyjnego odkrywania ich współzależności. Duża dawka wiedzy połączona z praktycznymi zajęciami jest doświadczeniem poszerzającym perspektywę poznania i głęboko transformującym wewnętrznie.

Merytoryczną bazą  propozycji jest nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz Mapa Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa, Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa® Jolanty Toporowicz i Psychobiologia Vedica® Marzanny Radziszewskiej. Autorski program Akademii jest owocem kilkuletniej współpracy i wielu wspólnie przeprowadzonych treningów.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.